Aydınlatma Metni

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatını haiz DasDas Sanat ve Hizmet İşletmeciliği A.Ş. (“Şirket”), Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki hususları işbu Aydınlatma Metni ile üye ve müşterilerinin bilgi ve incelemesine sunmaktadır.

Bu Aydınlatma Metni dasdas.com.tr (“Site”) ve Site’de sunulan hizmetlerden yararlanacak tüm kullanıcılar (“Kullanıcı”) ve/veya Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamak suretiyle Site’ye üye olan tüm şahıslar (“Üyeler”) ile Şirket’e verilen tüm kişisel veriler için geçerlidir.

İşbu Aydınlatma Metni haricinde Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na internet sitemizin sayfasından ulaşarak konuyla ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

1. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN AYDINLATMA

Şirketimiz tarafından, üyelik sırasında paylaşmış olduğunuz, kişisel verileriniz (ad, soyad, kullanıcı adı, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi bilgileriniz) veri sorumlusu sıfatıyla saklanmakta ve işlenmektedir.

Şirket, hizmetlerini sunarken kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına önem vermekte olup; Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından elde edilmiş/elde edilecek ya da tarafınızca Şirket ile paylaşılan ya da paylaşılacak şahsınıza ait veriler, yalnızca aşağıda açıklanan kapsamda ve Kanun’da öngörülen şekillerde Şirket tarafından işlenecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME ŞEKLİ

Şirket’e ait Site, sosyal medya hesapları, mobil uygulamaları, satış ve pazarlama birimleri, müşteri formları, dijital pazarlama gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, “site” ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies)/internet aracılığıyla, kişisel verileriniz Kanun’a uygun şekilde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Veri sorumlusu sıfatı ile Şirket tarafından internet siteleri aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda; Kanun ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen şekillerde kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki, kanuni sebeplerle ya da Şirket tarafından sunulan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda Şirket tarafından uygun görülen diğer kişilerle ve/veya Türkiye’de ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir,

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz Kanun’un 5/2.a maddesi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve 5/2.c maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından saklanmakta ve işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından İnternet Sitesi üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Şirket tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılması ile bağlantılı olarak;

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile bu kanunlara bağlı tebliğ ve yönetmelikler uyarınca, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmekte, Tarafınızca bildirilinceye ve yasal süre ve sebepler sona erinceye dek saklanmaktadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz İnternet Sitesi üzerinden kayıt işlemlerinin yürütülmesi ve kayıt için üyelik sözleşmesinin kurulması, ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması sebebiyle ve üyelik kapsamında verilen hizmetlerin kesintisiz olarak sürdürülebilmesini, verimliliğini sağlamak, adına ve/veya Site üzerinden üye kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi amacıyla Kanun’un 5/2.c maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak veya 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onay verilmiş olması halinde bu kanun kapsamında üye ve müşterileri kampanya, fırsat ve bültenlerden haberdar etmek veya hizmete ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkan, teklif ve bilgileri sunmak, Üyelerle etkin iletişim kurma gibi amaçlarla ya da hizmetlerin sağlandığı sistemlerin kontrolünü sağlamak ve bu sistemleri geliştirmek, hizmetlerin hukuka aykırı kullanımını engellemek amacıyla, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından saklanmakta, işlenmekte, Tarafınızca bildirilinceye ve yasal süre ve sebepler sona erinceye dek saklanmaktadır.

Bu maddede belirtilen 5/2.a “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve 5/2.c maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hususlarına ilişkin detaylı bilgilere Site’de yer alan Şirketimiz’in Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE/VEYA KURULUŞLAR

Kanun’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla, Şirket ile paylaştığınız kişisel verilerinizin Kanun kapsamında aktarılabileceği kişi/Kuruluşlar;

Her nevi resmi merci ve kurumlar, Şirket’in hissedarları ve doğrudan/dolaylı yurtiçi iştirakleri, Şirket’in faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı/iş birliği yaptığı, yazılım program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar, tahsilat amacıyla bankalar ve/veya tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ve bu amaçlarla ilgili faaliyetin yürütülebilmesi için çalışılan yurtiçi kuruluşlar ve diğer ilgili üçüncü kişilerdir.

5. ÇEREZ (COOKIE) KULLANIMI

Çerezler, dasdas.com.tr sitesini ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Şirket, Site Kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek, Kullanıcı ve Üyeleri kampanya ve avantajlardan haberdar etmek amacıyla ve yasal yükümlülükleri çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerinize İlişkin Aydınlatma Metni ile belirlenen ve sair mevzuatta öngörülen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak ve güvenli olarak saklayacak olup; gerektiği takdirde üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

dasdas.com.tr Site’sinde tarayıcınızı kapattığınızda sona eren oturum çerezleri ve sabit diskinizde uzun süre kalan kalıcı çerezler kullanılmaktadır. İnternet tarayıcınızın ayarlar kısmından tüm çerezleri ya da siteye ait verileri silebilir veya tüm çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda siteyi kullanmaya devam edebilirsiniz ancak sitenin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya sınırlı erişebilirsiniz.

6. KANUN UYARINCA ŞİRKET’İN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ AÇIK RIZA OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ HALLER

Kanun’un 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirket, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

– Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
– Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması halinde,
– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,
– Şirket’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,
– Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde,
– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,
– Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde.

7. KANUN UYARINCA HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Şirketimiz’e başvurarak;

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
– Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
– (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu madde kapsamındaki haklarınız ile kişisel verilerinizin güncelleme ve değişiklik taleplerinizi, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren noter aracılığı ile ve/veya kimlik doğrulamasının yapılmış olması kaydıyla Şirket merkez adresine bizzat başvurmak suretiyle kullanmanız mümkündür. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra, bu yöntemler üzerinden başvuruların ne şekilde alınacağı Şirket tarafından duyurulacaktır. Şirket, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kanun’un 13. maddesi kapsamında tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.